Polityka prywatności

BĄDŹ BEZPIECZNY Z NAMI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych

Klauzula Informacyjna

Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1), Administratorem pozyskiwanych Danych Osobowych jest CFU AKME/ z siedzibą przy ul. Edwarda Jelinka 18; 01-646 Warszawa , NIP: 527-002-33-96, REGON: 010621415.

Cel przetwarzania Danych Osobowych

Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia realizacji procesów w związku z prowadzoną działalnością przez Administratora., tj. między innymi w następujących celach:
• zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
• wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
• dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
• marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
• marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Okres przechowywania Danych Osobowych

Powierzone dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pozyskiwanie i przekazywanie Danych Osobowych

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi realizację celu ich przetwarzania.

Powierzone dane osobowe, przy zachowaniu należytego bezpieczeństwa, będą przekazywane między innymi:
• towarzystwom ubezpieczeniowym, podwykonawcom, podmiotom którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, tj. np. dostawcom usług prawnych, finansowych, informatycznych i doradczych umożliwiających świadczenie usług w tym dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
• pracownikom i upoważnionym osobom współpracującym

Otrzymane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Powierzone Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby przekazujące swoje dane osobowe mają prawo między innymi:
• do dostępu do swoich danych osobowych
• do sprostowania swoich danych, gdy są one nieprawidłowe,
• do przeniesienie swoich danych, w przypadkach określonych w RODO,
• do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej osoby przekazujące swoje dane osobowe maja prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Osoby te mają też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli naruszane są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Możliwy jest bezpośredni kontakt z Administratorem drogą:
• pocztową na adres: 01-646 Warszawa ul. E. Jelinka 18;
• elektroniczną na adres: biuro@cfuakme.pl/
• telefoniczną na nr: +48 22 697 01 80

KONTAKT

Zapytaj o szczegóły

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Wyrażenie zgody
Scroll to Top